Меню
Профил
Език

Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица, потребителите и клиентите на нашия сайт. Политиката, възприета от „Хайгер” ООД по отношение на личните данни на ползвателите на услугите на сайта ще наричаме за краткост: Политика. Тя представлява неразделна част от Общите условия за ползване на сайта: HEIGER.NET. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на Хайгер онлайн, няма възможност да използвате сайта ни. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

„Хайгер” ООД е българско търговско дружество с ЕИК: 200882475 и  със седалище и  адрес на управление: бул. Руски 141, 4000 Пловдив, България. С цел да предостави услуги на потребителите чрез своя сайт: www.heiger.net, „Хайгер” ООД  обработва данни на физически лица, наречени още „Субекти на данни/„Вие“/„Вас“, в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни сайтът HEIGER.NET спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, които не се изчерпват с Регламент (ЕС) 2016/679, наричан още Регламент/Регламента или Регламента за защита на личните данни.

Според Регламента лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни, което ще обозначим тук като: Обработване, е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Ние обработваме личните данни на нашите потребители, които те доброволно ни предоставят в процеса на регистрация нашия сайт и/или пазарувайки от него. Приемайки настоящата Политика, част от нашите Общи условия, Клиентите на сайта изразяват съгласие с текста на Декларацията за доброволно и информирано предоставяне на личните им данни. Декларацията е налична в началните текстове на Общите ни условия, както и в изнесен текст сред „Бързите връзки” на всяка страница, в полето най-долу, на нашия сайт.


1. Чии лични данни обработваме

Във връзка с предоставяните услуги на сайта на Хайгер ние обработваме информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на сайта с регистрация;
(б) физически лица, ползватели на сайта без регистрация;
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към HEIGER.NET;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към HEIGER.NET.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на услуги от сайта:

2.1. Информацията, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез сайта ни. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ние недвусмислено обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея. Вследствие до нас достига информацията за Вашите лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно чрез попълване на различни форми или при изпълнение на други активности. По-конкретно постъпването на лични данни се осъществява по следните канали:

(а) Чрез регистрация/създаване на профил и данни при пазаруване без регистрация. Пазаруването на нашия сайт е след предоставянето на някои лични данни. За да създадете собствен профил и да пазарувате от сайта ни, е необходимо да въведете: телефонен номер, имейл адрес, име, фамилно име, имейл адрес, парола (при регистрация), адрес за кореспонденция, адрес за доставка, в някои случаи данни от карти за разплащане или номер на банкова сметка. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с нашите общите условия, които общи условия ние изпращаме обичайно на клиентите си по имейл, след като сме потвърдили приемането на поръчката.

(б) От данни, съхранявани във Вашия профил. В профила Ви се съхранява информация за Вашите данни, с които сте се регистрирали, информация за изпълнени поръчки, текущото състояние на незавършените поръчки, както и абонаментите Ви за определени бюлетини от сайта ни.

(в) Данни, получени чрез кореспонденция, жалби, сигнали, отказ от договор.
С цел разрешаване на подадени рекламации, жалби, сигнали, запитвания, искания, отказ от договор или други въпроси, отправени в комуникация към Хайгер, постъпила чрез електронни форми в сайта или чрез изпращане по регулярна или електронна поща във връзка с функционирането на сайта или предоставяните от него услуги, както и чрез обаждания телефонни обаждания на телефоните на „Хайгер” ООД JOBS.BG, ние получаваме, съхраняваме и обработваме предоставените ни информация, вкл. лични данни и запазваме резултата от това обработване.

(г) Данни, получени във връзка с абонаменти
Сайтът дава възможност да се абонирате за наши бюлетини и да ги получавате на Вашия имейл адрес, възможно е да се абонирате и за други функционалности, които сайтът предложи и във връзка с тези абонаменти да ни предоставите своя имейл адрес. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време. 


(д) Специални категории (чувствителни) данни
Услугите на HEIGER.NET и предоставените в сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате на сайта под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:
- данни, разкриващи Вашия или на друго лице расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
HEIGER.NET няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице. Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни, когато създавате профила в полетата, където е възможно свободно въвеждане на текст.

(е) Други данни
Онлайн магазинът HEIGER.NET може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в сайта или добавите функционалности или настройки, които изискват предоставяне на данни.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на услугите на сайта:

(а) При поръчка на стока изпратената от Вас информация се записва на сайта, а Вие получавате потвърждение за поръчката си по имейл, в което потвърждение Вашата поръчка е обозначена с конкретен пореден номер от номенклатурната листа на сайта. Този номер е известен както на Вас, така и на операторите на онлайн магазина. Можете да го използвате при комуникация с тях относно Вашите поръчки особено когато сте решили да изтриете личните си данни и нямате повече достъп до профила си.

(б) Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и други от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за срок, определен от притежателя на онлайн платформата. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

(в) Бисквитки
За функционирането на сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение в нашата Политика за използване на бисквитките или ето
тук


3. Цели за обработване на лични данни

„Хайгер” ООД чрез своя онлайн магазин и при предоставянето на неговите услуги, събира, използва и обработва информацията за личните Ви данни за: 

- целите на сключването и изпълнението на договора между Вас и онлайн магазина, на базата на който договор ние Ви предоставяме своите услуги по продажба на стоки и евентуални други услуги (при изпълнение на споменатите цели се събират и обработват лични данни в процеса на регистрация, създаване на профил и дейностите по предоставяне на услугите, достъпни чрез сайта. В допълнение се числи и комуникацията с Вас, включително по електронна поща, като комуникацията е наложителна във връзка с предоставяне на услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.);

- целите, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите на сайта, трети лица и HEIGER.NET (За да защитим легитимните интереси на споменатите лица, ние можем да обработим Ваши лични данни. Това може да бъде необходимо: в процеса на осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители; когато поддържаме и администрираме услугите на сайта си; когато разрешаваме възникнали спорове; установяваме и предотвратяваме на злонамерени действия. Подобна обработка ще приложим и когато осъществяваме закрила на правата и законните интереси на HEIGER.NET, включително и по съдебен ред; при оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни; когато приемаме и обработваме получени сигнали, жалби, откази от договори и друга кореспонденция; когато откриваме и разрешаваме технически проблеми или проблеми с функционалността; при развитие и подобряване на услугите на сайта, при осъществяване на комуникацията си с Вас, включително по електронен път, за всички важни въпроси, свързани с услугите на Хайгер онлайн. 

- целите, за които Вие сте дали своето изрично съгласие (Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие);

- целите, необходими за изпълнението на законови задължения на HEIGER.NET (целите, свързани със спазване на законови задължения на HEIGER.NET, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на HEIGER.NET да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории от данни);


4. Съхранение на Вашите данни; Сроковете за съхранение на данните; Предоставяне на трети лица  


При съхранението на данни „Хайгер” ООД прилага принципа за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите на сайта, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Ние съхраняваме данните Ви за периода, през който обработваме поръчките Ви, през който изпълняваме заявката Ви за абонамент или други желания за предоставяне на определени услуги от сайта, както и до изтичане на възможния срок, в който бихте могли да предявите определени оплаквания или за да отговорим на възможните законови изисквания. В никакъв случай няма да споделим тази информация недобронамерено и незаконосъобразно с трети лица.

С цел извършване на процеса по поръчка и покупка, както и за целите на изпълнението на договора с Вас, ние съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, телефонен номер, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство, например номер на кредитната Ви карта или номер на банкова сметка.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите ангажименти и/или договорни задължения спрямо Вас. Ние не предоставяме и няма да предоставим тези данни на трети лица, с изключение на: 

  • обработващите плащането доставчици на платежни услуги (банки, PayPal, ePay, пощенски и куриерски служби);
  • куриерското дружество, с което Ви доставяме поръчаната от Вас стока;
  • нашето счетоводство;
  • платформата за онлайн магазини „Мирчев Идеас” ЕООД, на която е разположен нашият онлайн магазин;
  • нашите служители, администриращи Вашите онлайн заявки;
  • евентуални трети страни, които към момента са неизвестни, но които биха възникнали във връзка с изпълнението на законови промени; технологични промени; софтуерни, хардуерни и други нововъведения.

При незавършена поръчка ние ще заличим въведените по нея данни след 30 дни, като си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите възможности вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR, ние ще съхраним всички данни по правоотношението помежду ни до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството 10-годишен срок след датата на данъчното събитие и считано от 1-ви Януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

5. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни


Можете да управлявате повечето от предвидените права чрез директен бутон: Управлявай Профила и Насторйките си" .

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия профил функционалности или изпращайки запитване на нашите имейл адреси: sales@heiger.net; office@heiger.net, както и на пощенския ни адрес: бул. „Руски” № 141, гр. Пловдив 4000.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия профил. Как да направите това? Влезте през Вход (най-долу, в Бързи връзки), като въведете имейл адреса, с който сте извършили регистрацията си и паролата, която сте въвели. При забравена парола, можете да поискате нова и след като я получите на посочения от Вас имейл адрес, трябва да се върнете отново на Вход. Ако данните са въведени правилно, сайтът Ви отвежда на страница с продукти в нашия онлайн магазин, защото се допуска, че влизате, за да пазарувате. Ако вместо това, желаете да влезете в профила си, трябва да насочите курсура на мишката към горната лява част на екрана, където под лентата на основното меню ще откриете пътя, който е изминат, за да достъпите настоящата страница. Една от визуализираните стъпки е озаглавена „профил”. Трябва да кликнете двукратно върху нея, за да влезете в профила си. След това, с двукратен клик на мишката върху адрес, можете да влезете в полетата за запис на адресите си и да извършите промените чрез секцията редактиране; можете също така да изтриете адреса или да добавите допълнителен адрес. За да запазите промените, трябва да активирате бутона „Обнови”. Внимание, ако адресът е единствен, той не може да бъде изтрит, защото поръчката няма да може да бъде доставена.


6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате Вашите данни да бъдат забравени, т.е. да ги изтриете, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Можете да изтриете личните си данни, като влезете в профила си по начина, който подробно описахме в горната точка. Когато сте вътре в своя профил, моля отидете най-долу на страницата, в черното поле, където в дясната част, с бели букви, след изобразено катинарче, стои линк, озаглавен „Моите лични данни”. Влезте през него и сложете отметка в прозореца пред текста „Потвърждавам, че желая всичките ми лични данни да бъдат изтрити, освен данните за поръчките”. След това, активирайте светналия в червено бутон „Забрави личните ми данни”. Като активирате този бутон, онлайн магазинът подова съобщение „Успех” и потребителят трябва да се съгласи, че е получил това съобщение чрез натискане на появилия се бутон ОК.

Важно: Моля имайте предвид, че при изтриване на личните Ви данни чрез бутона „Забрави личните ми данни”, Вашият профил се премахва от сайта и това ще доведе до невъзможност да разгледате старите си поръчки или да се достъпите сайта с Вашето потребителско име и парола, както и да се възползвате от свързаните с това услуги на сайта. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия профил, е необходимо да направите това преди неговото закриване. След закриване на профила всички данни от профила, се изтриват.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. Ако сте изтрили профила си, можете да получите от нас единствено информацията, която сте подали към сайта по повод на Ваша поръчка и която ние пазим като договорна част от поръчката Ви. Последното е възможно в срок най-дълго до 10 години от датата на подаване на поръчката Ви. Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни към трети страни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите доброволно даденото от Вас съгласие за обработването на личните Ви данни. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. Моля да имате предвид, че ако са налице законови, в т.ч. административни изисквания, които изискват съхранението на личните Ви данни съобразно изискванията на нормативната уредба и държавната администрация, то ние ще съхраним данните Ви при пълна поверителност за необходимия срок, дори да сте заявили, че оттегляте съгласието си за обработка на Вашите данни.

При абонаментни услуги за дадени известия като новини, бюлетини и други по имейл, абонирането, за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието). Как да направите това? Влизате в профила си, както е описано в точка „Право на коригиране”, махате отметката за бюлетина, после слагате отметка в прозорчето пред „Смяна на парола”. Пишете текущата си парола, повтаряте я, както се изисква в следващото поле, след което продължавате с „Enter”, за да се появява бутон „Обнови”, който трябва да активирате. С това абонаментът Ви и е прекратен.

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. Точност на информацията

„Хайгер” ООД, в частност онлайн магазинът HEIGER.NET, не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Длъжностно лице по защита на личните данни
Регламентът не изисква от нашето дружество да поддържа щатно длъжностно лице по защита на Вашите лични данни. Последното не означава, че ние няма да проявим необходимата отговорност и стриктност при обработката и съхранението им. Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Управителя на нашата компания, който ще натовари компетентен служител с разрешаването на конкретния казус. Използвайте следния адрес за кореспонденция: бул. „Руски” №141, Пловдив 4000 или нашите имейл адреси: sales@heiger.net; office@heiger.net9. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

На нашия сайт се използват следните видове бисквитки: 

9.1. WLID: Позволява да намерим списъците с желани продукти на клиента, запазва се 6 месеца;

9.2. PCC: Позволява да намерим постоянна или изоставена количка на клиента, запазва се 6 месеца;

9.3. PPLastShow: Ограничава колко често да се показват изскачащите прозорци, запазва се 2 месеца, не съдържа лични данни;

9.4. PCODEПозволява свързване към партньор и съответно ценообразуване, запазва се 90 дни;

9.5. PointsReferrer: Позволява правилното възнаграждаване с бонус точки, запазва се 30 дни;

9.6. MIPHPF_SESSION<номер>Запазва идентификатора на сесията на клиента, запазва се само за текущата браузърна сесия.

Посоченото изброяване не е окончателно. Динамичното софтуерно развитие вероятно ще допълва и актуализира използваните на сайта ни бисквитки. За целта разработчиците на нашия сайт периодично ще обновяват списък на адрес:   https://seliton.bg/page/306/obrabotka-na-danni.html.

На нашия сайт е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете бисквитките.
Контрол на бисквитите в браузъра. За целта, моля, натиснете
 тук!
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. 


Цени на доставка

Най-продавани