Меню
Профил
Език

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Дата: 2020-08-11

„ХАЙГЕР“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Основа цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

с Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-4606-C01

с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Бенефициент: „ХАЙГЕР“ ЕООД

Обща стойност: 10000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 17.07.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 17.10.2020 г.

 

 

------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------

 

Този документ е създаден  в рамките на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.073-4606-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Цени на доставка

Най-продавани