Общи условия

Общи условия за ползване на онлайн зоомагазин Хайгер

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
С „ХАЙГЕР” ООД

1. Действие на Общите Условия

Настоящите Общи условия важат за всички поръчки, направени през електронен магазин „Хайгер онлайн”.

Те  уреждат взаимоотношенията между „Хайгер” ООД, наричано още за краткост Хайгер,  от една страна и посетителите и Потребителите на електронния му магазин, наричан още „Хайгер онлайн” или "Онлайн зоомагазин Хайгер", намиращ се на Интернет адрес (домейн): http://www.heiger.net, от друга страна.

2. Данни за търговеца – собственик на онлайн магазина

Собственик на електронния магазин, а с това и търговски партньор по всички отправени чрез него поръчки, е дружество „Хайгер”ООД.

„Хайгер” ООД е регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 200882475, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. Руски” № 141;  тел.: 032/62-64-89, моб.тел.:0885-99-37-91, адрес на електронна поща:  heiger@mbox.contact.bg  и  sales@heiger.net и интернет адрес на електронния си магазин: http://www.heiger.net.

Дружеството осъществява стопанската си дейност на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №30. Хайгер” ООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG200882475. Дружеството предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия: www.heiger.net.

3. Покана за поръчка и сключване на договора

За да направите валидна поръчка, трябва пълно и правилно да попълните формуляра за поръчки и да сте лице, навършило 18 години.

Наборът от продукти, които предлагаме е необвързващ. Вашата поръчка, която се активира чрез натискане върху виртуалния бутон: "Финализирай поръчката”, представлява покана за сключване на договор за покупка. Потвърждението, че поръчката е получена от „Хайгер” ООД, пристига непосредствено след изпращането й посредством автоматичен отговор по имейл, озаглавен: "Нова поръчка" и съдържащ всички предоставени на "Хайгер" данни. Този автоматичен отговор по имейл, че поръчката е влязла в системата на администрирания от „Хайгер” ООД уебсайт, все още не означава сключване на договор. Първият изпратен имейл след приключване на поръчката потвърждава единствено успешното й изпращане и преповтаря съдържанието на изпратените от клиента данни. Договорът се сключва и става валиден едва, когато по имейл бъде изпратена съобщение от „Хайгер” ООД за приемане на поръчката, съдържащо Покана за плащане и всички изискуеми атрибути за договора от разстояние по ЗЗП /като право на отказ от договора, данни за търговеца, линк към настоящите Общие условия/.  Действителността на договори за количества, надвишаващи обичайните потребности на едно домакинство, както и евентуална последваща препродажба на предмета на договора изискват изричното писмено потвърждение от страна на „Хайгер” ООД.

Ние съхраняваме договорния текст на Вашата поръчка. След приключването на поръчката посредством бутон „Финализирай поръчката” и след въвеждане на данните за получаване на стоката /адрес на доставка, телефон и др./ и данните за плащане /избор на метод на плащане/, можете да разпечатате поръчката си като натиснете върху виртуалния бутон за принтиране. Освен това можете да видите поръчката си и в автоматизираното потвърждение за вход на поръчката Ви в системата на „Хайгер” ООД, ако сте извършили регистрация.

Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

Клиентски профил и Регистрация

При поръчка на стока, Вие можете да създадете собствен клиентски профил. В този случай Вашата поръчка и въведените от Вас данни при поръчката ще се запазят във Вашия личен профил. Чрез въведените от Вас имейл адрес и парола, които сте въвели при първоначалната си регистрация, ще имате достъп по всяко време до профила и поръчките си. При забравена парола можете лесно да формирате нова, като последвате инструкциите, които следват след натискането на виртуалния бутон "Забравена парола". За целта най-напред системата ще поиска от Вас да въведете имейл адрес. При правилно въведен имейл адрес системата генерира съобщение, че на посочения имейл адрес е изпратена Вашата парола и указание да проверите пощата към зададения имейл адрес. В пощенската си кутия ще откриете линк и след като го последвате, ще можете да запишете нова парола за достъп до Хайгер онлайн.

Регистрация:

Регистрацията е еднократна. Регистриран потребител може да бъде само лице, навършило 18 години. Всеки Потребител, намиращ се на сайта „Хайгер Онлайн” може да се регистрира, като въведе имейл адрес и парола. Регистрацията е необходима, за да използвате клиентския си профил за текущо следене на състоянието на поръчката Ви, за да проследите историята на покупките си, за да ползвате системата от търговски отстъпки за редовни клиенти и за да избегнете многократното въвеждане на данни при редовно пазаруване.

Регистрацията приключва с натискане на  виртуалния бутон „Регистрация”. След приключване на регистрацията потребителят получава имейл, потвърждаващ успешната му регистрация, т.нар. "Регистрационно известяване" на имейл адреса, с който е извършил регистрацията си. След успешна регистрация можете да отправяте множество от поръчки, без да е необходимо повторно да въвеждате данните си, да ползвате търговска отстъпка или да проследявате всякаква информация в собствения си профил.Ако използвате компютър на който имейл адресът и паролата Ви за Хайгер онлайн не са запаметени, използвайте за влизане бутона "вход" или след като пазарувате, въведете имейл адреса и паролата си, за да използвате вече съществуващия Ваш профил на сайта ни.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

След като приключите с регистрацията си, можете де си върнете да пазарувате, като натиснете бутон "Поръчай още продукти".

За да разглеждате сайта не е нужна регистрация. На „Хайгер Онлайн” можете да пазарувате и като „Гост” – без да се регистрирате, но към Вас няма да е приложима възможността да преглеждате историята на поръчките си и техния текущ статус, както и да използвате специалната система от отстъпки, която се прилага за регистрираните ползватели на сайта. Последното важи и за пазаруването чрез "Експресна поръчка без регистрация", даваща възможност да закупите стоки от сайта ни, като оставите само името и телефонния си номер, за да бъдете потърсени от оператор. Възможно е да поискате от него да извърши регистрация от Ваше име, ако му предоставите необходимите данни и съгласието си за това.

Съгласие:

Общите условия на сайта на "Хайгер" ООД служат най-общо, за да ориентират потребителя как да използва сайта, какви са правата му по закон, как да закупи и да върне стока, как да направи рекламация и при какви условия. Законът за Защита на потребителите изисква от нас търговците да ориентираме потребителите в тази разнородна материя, което налага предоставянето на нашите клиенти на настоящата информация и изисква съгласието им с това, че са я получили и са наясно с правата и задължения си, когато сключват договори за покупка на стоки от разстояние. Затова при всяко пазаруване сайтът изисква да бъде дадено съгласието на потребителя с Общите условия за ползването му. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с техните текстове, потвърждава, че ги разбира, приема ги изцяло и се задължава да ги спазва.

При всяко пазаруване, дори да пазарува като „Гост”, за да завърши поръчката си, Потребителят трябва да прочете и да потвърди съгласието си с актуалните Общи условия на „Хайгер” ООД. За целта съгласието му се отбелязва  в полето „Съгласен съм с Общи Условия”, а покупката приключва с натискане на  виртуалния бутон „Финализирай поръчката”.

Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице, поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от непълнолетния ползвател на сайта Хайгер, както и за вреди, причинени на трети лица чрез регистрацията в сайта Хайгер, чрез извършване на заявки за закупуване на предлагани от Хайгер стоки или при ползване на други услуги, достъпни през Хайгер онлайн.

Промени в Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Хайгер” ООД по всяко време.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Хайгер, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по т.3.13. заявка за покупка на стока, като правоотношенията по приетата заявка ще продължат  да се развиват на плоскостта на  Общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако законодателството не предвижда друго.

При извършване на промени в Общите условия, „Хайгер” ООД се задължава да уведоми Клиента чрез електронна поща или с писмо съгл. разпоредбите на чл.147б от ЗЗП  в 7-дневен срок от настъпване на изменението.

Съгласно чл.147б, ал. 3 от ЗЗП Клиентът има право в едномесечен срок от получаване на промените в Общите условия или в едномесечен срок от получаване на променената версия на пълния текст на Общите условия да изрази несъгласието си с измененията, отказвайки се по този начин от договора, без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.Ако в рамките на срока по т.3.13. Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът между Хайгер и Клиента се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до „Хайгер” ООД по електронна поща на адрес: sales@heiger.net,  по факс: +359 32 62-64-89 или на адрес: гр. Пловдив 4000, бул. „Руски” 141.
Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на Хайгер.

4. Поръчки

Електронният магазин „Хайгер онлайн” приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

За да пазарувате на "Хайгер онлайн", е нужно да намерите търсените от Вас продукти, да ги добавите в количката за пазаруване чрез бутон "Добави в количката". и да предпочетете една от няколко възможности, за да ни предоставите данните си за покупка:

4.1. Чрез регистрация, възможна по два начина:

4.1.1. - Чрез директна Регистрация, като попълните регистрационната бланка с данни като: име, имейл адрес, телефон, адрес за контакт и евентуално при несъвпадение с адреса за контакт - адрес за доставка.

4.1.2.-  Като влезете със профила си от Facebook и допълните липсващите евентуално данни в регистрационната бланка и получите заедно с регистрационното известяване Вашата парола по имейл. Този метод на пазаруване е подробно описан по-долу в т. 4.3.

Директната регистрацията може да бъде извършена предварително или в процеса на пазаруване, след като напълните количката с желаните от Вас продукти и натиснете виртуалния бутон "Поръчка". След активиране на бутона пред Вас ще се отвори диалогов прозорец, в който е поставена отметка пред Регистрация. За да извършите регистрацията, трябва да натиснете върху бутона "Продължи", който ще Ви отведе на страницата за регистрация. За успешна регистрация е необходимо да попълните задължителните за целта полета. Не забравяйте да проверите дали адресът Ви за доставка съвпада с адреса за контакт. При необходимост, попълнете и втория адрес. След като завършите регистрацията си, трябва да прочетете Общите условия на сайта ни, кликвайки върху подчертания надпис Общи условия, и да потвърдите съгласието си с тях, поставяйки отметка в предвидения за целта прозорец.

Регистрацията ще Ви даде възможност да проследявате заявките си, да влизате в клиентския си профил и да виждате историята на поръчките си, да трупате бонус точки и да ползвате системата ни от търговски отстъпки, както и за да получавате информация за промоции, намалени цени и други.

За да завърши покупката си всеки регистриран потребител следва да натисне в заключение виртуалния бутон "Финализирай поръчката". С това последно действие заявката Ви ще постъпи за обработка при наш администратор. На посочения от Вас имейл адрес ще получите най-напред потвърждението ни за това, че сме получили заявката Ви. Това става автоматично, веднага след като финализирате поръчката. След преглед от наш администратор ще Ви изпратим втори имейл, в който ще получите: - потвърждение за това дали поръчаните стоки са налични и доставяеми в момента, - покана за плащане на стойността на поръчката Ви, - индивидуализиращи данни за електронния ни магазин и - информация за някои Ваши законови права, вкл. правото на отказ от поръчаното.

4.2. Можете да пазарувате и като Гост, без да се регистрирате на сайта ни. За целта, след като напълните количката си с желаните от Вас продукти и натиснете виртуалния бутон поръчка, пред Вас ще се отвори диалогов прозорец, където е поставена отметка в прозореца пред "Регистрация". За да пазарувате като Гост трябва да преместите отметката пред Гост, като кликнете в кръглото прозорче пред "Гост" и след това да продължите с клик върху бутона "Продължи". Ще бъде нужно да попълните отбелязаните задължителни полета, да попълните при несъвпадение с адреса за контакт - и допълнителен адрес за доставка и да потвърдите съгласието си с предварително прочетените от Вас Общи Условия, които можете да видите чрез кликване върху подчертания надпис Общи условия. За да завършите покупката си като "Гост" следва да натисне в заключение виртуалния бутон "Финализирай поръчката". С това последно действие заявката Ви ще постъпи за обработка при наш администратор. На посочения от Вас имейл адрес ще получите най-напред потвърждението ни за това, че сме получили заявката Ви. Това става автоматично, веднага след като финализирате поръчката. След преглед от наш администратор ще Ви изпратим втори имейл, в който ще получите: - потвърждение за това дали поръчаните стоки са налични и доставяеми в момента, - покана за плащане на стойността на поръчката Ви, индивидуализиращи данни за електронния ни магазин и информация за някои Ваши законови права, вкл. правото на отказ от поръчаното.

4.3. След като напълните количката си с желани артикули и натиснете виртуалния бутон "Поръчка", можете да се идентифицирате на сайта ни чрез Вашия профил във Facebook. За целта кликнете в дясната част на отворилия се диалогов прозорец, след като сте натиснали бутона "Поръчка" и активирайте бутона за Facebook, поставен след надписа "Влезте със:" С това действие Вие позволявате на Хайгер онлайн да вземе регистрирания от Вас имейл адрес, към който е прикрепена регистрацията Ви във Фейсбук, както и индивидуализиращи данни, които сте обявили при регистрацията си там - като адрес и телефон. Тези данни ще видите попълнени в следващия диалогов прозорец, който ще се отвори на нашия сайт, и на който маркираните като задължителни полета трябва да бъдат допопълнени от Вас, за да доставим успешно поръчката Ви. В случай, че адресът за контакт се различава от адреса за доставка, моля да попълните и адресните полета в дясната част на прозореца, който екранът Ви е отворил. Следващото Ви действие изисква да потвърдите съгласието си с предварително прочетените от Вас Общи Условия, които можете да видите чрез кликване върху подчертания надпис Общи условия. За да завършите покупката си, следва да натисне в заключение виртуалния бутон "Финализирай поръчката". С това последно действие заявката Ви ще постъпи за обработка при наш администратор. На имейл адреса, посочен във Вашия профил във Фейсбук Вие ще получите най-напред потвърждението ни за това, че сме получили заявката Ви и Вашата парола за достъп да клиентския Ви профил. Това става автоматично, веднага след като финализирате поръчката. След преглед от наш администратор ще Ви изпратим втори имейл, в който ще получите: - потвърждение за това дали поръчаните стоки са налични и доставяеми в момента, покана за плащане на стойността на поръчката Ви, индивидуализиращи данни за електронния ни магазин и - информация за някои Ваши законови права, вкл. правото на отказ от поръчаното.

4.4. Чрез експресна поръчка без регистрация. За тази цел е нужно първо да добавите желаните продукти в количката на онлайн магазина, а след това да попълните под появилия се надпис "ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ" - име и телефонен номер. Ще получите позвъняване от наш администратор, на когото ще предоставите устно нужните за доставката данни, включващи задължително адрес за доставка и начин на плащане. Ако желаете, можете да предоставите и имейл, в случай, че желаете нашият администратор да извърши регистрация на сайта ни от Ваше име. Комуникацията с Вас ще бъде осъществявана по телефон, освен ако при някой от разговорите ни, не решите да ни предоставите и имейл за контакт.При експресна поръчка важат всички законови права на потребителя, предвидени по силата на ЗЗП, вкл. Правото на отказ от договора.

Общо по отношение на пазаруването, независимо от начина на предоставяне на данните за доставка и личните данни, важи следното:

 Всеки избран продукт се слага в количката за пазаруване чрез натискане на бутон "Добави в количката". Когато изборът на продукти е приключен и клиентът реши да пристъпи към следващите детайли от покупката - да укаже начин на доставки и начин на плащане, трябва да бъде активиран бутонът "Поръчка". Той ни отвежда към следващите стъпки, но след активацията му е възможно да се върнем обратно и да правим корекции в количката. Изобщо, преди потребителят да потвърди поръчката си посредством бутон "Финализирай поръчката", той може на всяка от стъпките да се връща обратно, да преглежда количката, като кликне върху изображението й /най-горе на началната страница на сайта, в дясно/ или върху надписа преди изображението "Количка", може да коригира количеството в нея посредством стрелките до прозореца, в който виждаме поръчания брой артикули или влизайки директно в прозореца и коригирайки цифрата за количество.

Важно! Продукти в промоция не ползват допълнителни намаления и търговски отстъпки дори когато Клиентите вземат сами стоката си от търговски обекти на "Хайгер" ООД.

След кликване върху бутон "Поръчка" всеки клиент трябва да избере "Метод на плащане" чрез разгръщане на падащото меню до цитирания надпис и избор на начина на плащане, който възнамерява да използва.

Възможно е продуктът да бъде заплатен и в брой. Плащането в брой е обозначено като наложен платеж в падащото меню.

Плащане в брой имаме при доставка с куриер и наложен платеж или при вземане на покупката от търговските обекти на "Хайгер" ООД, намиращи се в градовете София и Пловдив.

При вземане на стоката директно от търговски обект на "Хайгер" ООД в Пловдив или София клиентът получава търговска отстъпка от обявената цена в размер на 7%.

Пазаруването приключва с натискането на бутон "Финализирай поръчката". Всяка финализирана поръчка на стока от сайта поражда задължение за плащане. Плащане се извършва след получаване на „Покана за плащане” по имейл или по телефон - за експресните поръчки.

Хайгер доставя поръчки само на територията на Република България. Доставка се извършва при минимална стойност на поръчката от 10лв. 

При избор на начин на плащане - по банков път, чрез електронния ПОС-терминал на сайта или чрез друга електронна система за разплащане, Купувачът трябва да заплати в срок от три работни, броено от деня, следващ датата на получаване на потвърждаващия имейл от „Хайгер” ООД за налична стока, съдържащ и „Покана за плащане”. Цената, която трябва да бъде заплатена, е тази, която е посочена в „Поканата за плащане”. Това е крайната цена на поръчката, която задължително ще съответства на валидните към момента на поръчване цени на продуктите от сайта, умножени по заявените количества + евентуалната договорена стойност на доставката. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ плащането.

При неплащане или неуспешно плащане с карта, по банков път или друга система за онлайн разплащане поръчката остава в потребителската сметка за срок от 3 работни дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита. Статусът на поръчката може да се следи в реално време през потребителската профил на Клиента, ако той се е регистрирал в процеса на поръчването или е влязъл през профила си във Facebook.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

а/ Липса на наличност на поръчаната стока;

б/ Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

в/ Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;

г/ Непреодолима сила и др.

При възникване на проблеми с доставката по вина на „Хайгер” ООД всички допълнителни разноски са за сметка на „Хайгер” ООД. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

Статуси на поръчки

Нова: Поръчката е успешно регистрирана;

Обработва се: Поръчката се подготвя от служители на „Хайгер” ООД;

Очаква плащане: По поръчката се очаква плащане. Всички последващи действия ще се предприемат след осъществяване на плащането;

Изпратена на куриер: Поръчката е предадена на спедиторска фирма за доставка.

Готова за вземане: Поръчката е подготвена за взимане от посочен магазин на „Хайгер” ООД или офис на куриер, когато има такава договорка с Клиента;

Доставена: Поръчката е доставена до клиента.

5. Цени

Всички цени са в български левове с включен ДДС за единица мярка и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените не включват разходите по доставката.

Дължимата от Клиента окончателна стойност на направената заявка е посочена в Поканата за плащане, която Клиентът получава по имейл след отправяне на поръчка.

Хайгер си запазва правото по всяко време да може да актуализира /повишава или намалява/ продажните цени на стоките в сайта, без да е длъжен да отправя уведомление за това към потребителите

За да облагодетелства своите клиенти с допълнителна търговска отстъпка от 7%, Хайгер предоставя възможността клиентите сами да вземат заявената от тях стока от търговските обекти на Хайгер.

Стойността на комуникационните услуги за връзка с офисите на Хайгер не се изчислява по начин, различен от посочения в тарифния план на съответния абонат;

Възможни са печатни и технически грешки, както в описанията на продуктите, така също и в тяхната стойност(цена).

6. Начини на доставка, срок и разходи по доставката

Хайгер изпълнява поръчки на стойност над 10лв., без в тази стойност да е включен разходът по доставката.

Всяка поръчка над 100 лв. се доставя безплатно до всяка точка от страната, а за поръчките от 10 лв. да 100 лв. се начислява такса за доставка от 4,90 лв. с ДДС за всяка пратка.

Начините на доставка, предлагани от „Хайгер” ООД са следните:

 • Доставка със спедиторска фирма - куриер или от служители на Хайгер;
 • Вземане от избран магазин на „Хайгер” ООД.

За градовете Пловдив и София обичайно доставката се извършва в деня, който следва заявяването на стоката. Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е най-много до 7 работни дни / от 1 до 3 работни дни за Пловдив и София и до 7 работни дни за останалите населени места в страната/.

Стоката може да бъде взета от избрания от Потребителя магазин едва след потвърждение, че поръчката му го очаква там.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините,  „Хайгер” ООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

7. Плащане

Крайната цена на поръчката представлява сбор от цените на всички поръчани продукти, умножени по количествата от тях,  както и добавената към този сбор цена на доставката, в случай че се дължи такова заплащане и в случай че то няма да се заплаща на куриер при предаване на пратката.

Начините на плащане, които се приемат са следните:

 • Наложен платеж - Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка;
 • По банков път – Потребителят извършва банков превод по сметка  на „Хайгер” ООД/виж по-долу/, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 3 работни дни;
 • С дебитна или кредитна карта през виртуалния ПОС-терминал на Хайгер, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 3 работни дни;
 • В брой, когато стоката се получава в някой от търговските обекти на Хайгер или чрез служител на „Хайгер” ООД;
 • Чрез някоя от описаните по-долу електронни системи за разплащане:

а/ ePay.bg; PayPal; EasyPay

При банков превод с платежно нареждане:

Име на банка:  „Райфайзенбанк”;

Име на бенефициент: „Хайгер” ООД;

BIC:

IBAN:

Важно! При плащане с кредитна/дебитна карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на банковата институция, обслужваща онлайн разплащането, и в тази система потребителят въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

Хайгер не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън потвърдената от Хайгер стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Клиента и обслужващата го банка. Хайгер не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като последните са обработени само от Виртуалната система за разплащане на банковата институция, обслужваща Хайгер онлайн.

Банковите карти, с които може да направите on-line разплащане са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

а. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;

б. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност /CW2/;

в. В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги ползвате;

Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта са:

 • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес;
 • Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

8. Прехвърляне на собствеността

Поръчаната стока остава собственост на Хайгер до окончателното й заплащане от клиента.

9. Отказване на поръчки, рекламации и връщане на поръчки

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока или да се откаже от договора, когато:

а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

в. цената, предявена на Клиента за заплащане в момента на доставката, не съответства на дължимата цена, валидна към момента на отправяне на поръчката. Цената, валидна към момента на отправяне на поръчката е доказуема от автоматизираното съобщение за вход на поръчката в системата на Хайгер онлайн.;

г. не е спазен срокът за доставка;

д. Потребителят може да откаже поръчката си веднага след получаване на първия потвърждаващ имейл или още преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или след като бъде доставена на адреса, посочен от Потребителя. Отказът може да бъде направен по имейл в свободен текст или чрез бутон „Отказ от договора”, намиращ се на началната страница на сайта в "Бързи връзки" или като копирате в браузъра си следния линк: http://heiger.net/form/3/otkaz-ot-dogovor.html;

ев 14-дневен срок, считано от датата на получаването стоката или в 14-дневен срок, считано от датата на получаването на последната стока от повече стоки, които е поръчал едновременно,  Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.

Когато потребителят реши да се възползва от горното право на отказ от договора, той е длъжен да уведоми в предвидения 14-дневен срок писмено „Хайгер” ООД по недвусмислен начин относно желанието си за разваляне на договора. За тази цел в рамките на 14-дневния срок Клиентът е необходимо да напише съобщение по имейл на адреси: sales@heiger.net или office@heiger.net  или да изпрати писмо по пощата на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” 141. Съобщението, с което Потребителят ще изяви желанието си за отказ от договора може да бъде написано като свободен текст, но може за бъде използван, като се попълни, приложения специален формуляр за отказ от договора по образец /Приложение № 1 към Общите условия/, който формуляр не е задължителен.  За да бъде упражнено правото на отказ от договора е нужно единствено уведомлението за това да бъде недвусмислено, да бъде  изпратено писмено и в рамките на срока за отказ по закон.

В случай на упражняване на правото си да се откаже от договора в 14-дневен срок /чл. 50 от ЗЗП/,  Потребителят трябва да върне стоката за собствена сметка на адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” 141 в 14-дневен срок от упражняване на правото на отказ.

Върнатата стока трябва да бъде със запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, доколкото е предвидено според разпоредбите на чл. чл.55 ал.(4) от Закона за Защита на потребителите. Съгл. чл.55 ал.(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8. Представя се и касовата бележка от закупуване на стоката. При неизпълнение на посочените условия „Хайгер” ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

Когато Клиентът е уведомил надлежно „Хайгер”  ООД, спазил е законовия 14-дневен срок за връщане на стоката и когато стоката е в добър търговски вид със запазена и ненарушена цялост и годна опаковка, „Хайгер” ООД ще възстанови в пълен размер заплатените от Клиента суми, включително разходите по доставка /разходите за доставка не се възстановяват на Клиента само в случаите, когато Клиентът е избрал начин на доставка, който е по-скъп от най-евтиния начин за доставка, предлаган от „Хайгер” ООД – виж чл.54, ал.3 от ЗЗП/. Възстановяването ще бъде извършено в 14-дневен срок от известието за отказ от договора и само след като потребителят е върнал стоката. Не подлежат на връщане стоки, попадащи сред изброените по чл. 57 от Закона за Защита на потребителите.

Ако горното е спазено, „Хайгер” ООД ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя./чл. 54 ал.2 от ЗЗП/.

Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта продукти, изключени от кръга на продуктите по чл.46 от ЗЗП. При упражняване на правото по тази точка, потребителят поема разходите за връщане на стоката в офиса на Хайгер, намиращ се на адрес гр. Пловдив 4000, бул. „Руски” №141.

Потребителят има правото и задължението да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

10. Право на задържане

Когато Клиентът се е възползвал от правото си на отказ от договора, но не е върнал  или не е доказал, че е върнал получената стока на „Хайгер” ООД, Хайгер има право да задържи плащането на покупната цена на стоката и плащането на разноските по  доставянето й до Клиента дотогава, докато Клиентът не върне стоката или не докаже връщането й.

11. Гаранция

Ако доставените стоки покажат видими недостатъци откъм материал, производство или в следствие на транспортирането, Потребителят следва да се обърне на посочените имейл адреси или телефони към сътрудниците на „Хайгер” ООД. За стоките в законова гаранция с повреди или недостатъци, както и при стоки с недостатъци или транспортни щети, Клиентът може да се възползва по свой избор от предвидените от закона или от предоставените от „Хайгер” ООД права – например: да бъде допълнена доставката при липси; да бъде заменена с доставка на нова стока, както и при наличие на законови предпоставки – да бъде предоставен отбив от цената, както и евентуално да бъдат възстановени щети по неоправдани разходи на потребителя при дефектни стоки.

12. Отговорност

Хайгер изключва от обсега на своята отговорност всякакви леки нарушения на задълженията си поради небрежност, когато те не са договорни задължения. Хайгер изключва от обсега на своята отговорност и щети от увреждания на живота, тялото или здравето на потребителите, както и не поема гаранции и не отговаря по претенции за вреди, причинени от дефекти по стоките, доколкото последните не са за консумация и употреба от човека.

13. Интелектуална собственост

Цялото съдържание на сайта, вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на „Хайгер” ООД или на лица които са предоставили правото на ползване на „Хайгер” ООД.  За всяко използване за търговски цели на изброените по-горе ресурси, включително тяхната модификация, репродукция и дистрибуция, без писменото разрешение на „Хайгер” нарушителят се наказва по предвидени от закона начини.

14. Поверителност на личните данни и продължителност на съхранението им

Личните данни, получени от „Хайгер” ООД при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки /последното включва предоставянето им на банкови, спедиторски и други институции, обслужващи разплащането и доставката на поръчаната стока/, както и за връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Изключение ще правят нормативни изисквания, върху които „Хайгер” ООД няма контрол и на които евентуално може да бъде длъжно да се подчини. Личните данни ще се съхраняват дотогава, докато целите, които те обслужват, бъдат изпълнени. Доколкото предоставените лични данни са свързани със законови срокове за съхранение на документация предвид изисквания на данъчната и търговската администрация, то срокът на съхранение може да достигне до 10години или до друг, законово постановен срок.

Права на потребителя: Ако потребителят не е съгласен с по-нататъшното съхранение на личните му данни,  желае да бъде прекъснат достъпа до тях, данните са променени и/или той пожелае да ги промени или да получи информация за тях, то това може да стане или да бъде указано през делнични дни между 9:00 и 17:00 часа на всеки работен ден чрез отправяне на заявление в свободен текст за отказ от съхранение, заявление в свободен текст за промяна на данните или чрез запитване на имейл: sales@heiger.net и  office@heiger.net, както и чрез писмо на адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, бул. Руски” № 141. „Хайгер” ООД ще реагира незабавно на желанието на клиента, включително и за изтриване на данните му, доколкото последното се позволява от закона. Всяка промяна, изтриване и блокиране на достъп до данни е безплатна.

Лична информация за потребителите:

 • Име;
 • Точен адрес за доставка;
 • Телефон и адрес за контакт;
 • Имейл адрес

Информация за юридическо лице:

 • Наименование/фирма;
 • Данни – седалище, ЕИК по Булстат; Регистрация по ЗДДС; МОЛ
 • Телефони за контакт;
 • Имейл адрес/и

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от  „Хайгер” ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от Хайгер онлайн и ще бъде насоен да посети някой от търговските обекти на „Хайгер” ООД.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „Хайгер” ООД незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „Хайгер” ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

15. Заключителни разпоредби

Недействителността на разпоредба или част от разпоредба от настоящите Общи условия не обезсилва Общите условия или договора като цяло. В случай на недействителност на Общите условия или на части от тях, недействителните разпоредби са заместват от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в  Република България в град Пловдив.

Писмена форма
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Хайгер и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Приложимо право
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Други 
Хайгер има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Хайгер си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги дотогава, докато Потребителят не заяви нежеланието си да ги получава.

При използване услугите на Хайгер Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия, както и се задължава да не публикува на сайта неморални, нецензурни, порнографски и други забранени от закона и морала съобщения, мнения и изображения. При установяване на подобна активност от Потребител, Хайгер ще блокира достъпът му до сайта и ще анулира регистрацията му.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Общите условия

/Приложение № 6 към чл.47,ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г./

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 • До „Хайгер”ООД, бул. „Руски” №141, гр. Пловдив 4000, тел./факс:032/62-64-89; електронна поща: heiger@mbox.contact.bgsales@heiger.net и/или office@heiger.net
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга________________________________________________________

– Поръчано на*/получено на*____________________________________________

– Име на потребителя/ите: ______________________________________________

– Адрес на потребителя/ите: ____________________________________________

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата: ____________________

-----------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към Общите и преддоговрни условия

/Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 Информация относно упражняване правото на отказ от договора

      Стандартни указания за отказ:

     I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

     II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

     III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоката, на последната от всички поръчани стоки или на последнета последната партида или част от поредица от заедно поръчани стоки

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес, номер на поръчката, ако сте поръчали като регистриран потребител, като същевременно ни изпратите недвусмислено съобщение в писмен вид чрез писмо, по електронната поща или по факс за решението си да се откажете от договора. За да се откажете можете да използате и нашия уебсайт, където с натискане на виртуален бутон „Отказ от договора” ще имате възможност без излишна загуба на време да попълните формулр за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител – съобщение по електронната поща за потвърждение на получаването на отказа.

     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ – приложен е по-горе, като Приложение №1, но това не е задължително.

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     IV. Действие на отказа.

     Ак се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

     Ако се отказвате от договора, след като вече сте получили заявените стоки във връзка с този договор, очакваме от Вас да ни изпратите или да върнете обратно стоките на посочения в глава I географски адрес или на адреса, който ще Ви посочим в имейла, с който приемем отказа Ви от договора. Стоките трябва да бъдат върнати без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

17. Използвани определения и дефиниции

Описаните по–долу изрази  имат следното значение, а именно:

17.1. Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

17.2. Хайгер Онлайн/Хайгер/Сайта/сайта/http://www.heiger.net или съкратено heiger.net е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в интернет-пространството за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента и осъществяване на контакт от Хайгер с Клиента по заявени от последния телефон и имейл за обратна връзка;

17.3. Клиент/Регистриран Потребител/Потребител е всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, които са се  регистрирали в Хайгер и са  съгласни с настоящите Общи условия;

17.4. „Гост e потребител на сайта, който не е извършил регистрация;

17.5. Потребителско име е посочен от Клиента при регистрацията му в сайта на Хайгер електронен пощенски адрес, посредством които той се индивидуализира в Хайгер;

17.6. Парола  е избран от Клиента код от букви и цифри, който заедно с имейл адресът му индивидуализира потребителя и му предоставя възможност за достъп до клиентския му профил, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите от Хайгер стоки и за достъп до услуги, за ползването на които се изисква регистрация;

17.7. Клиенстки профил е обособена част в сайта Хайгер, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством уебсайта на Хайгер услуги и съхранявана от Хайгер най-малко до 1 година след извършване на покупка. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на регистриран на Хайгер емейл адрес и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от Хайгер, да променя паролата си за достъп, да ползва търговски отстъпки и др.;

17.8. Стока е всяка движима материална вещ с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.;

17.9. Продукт – предлагани със средствата на Сайта стоки, в количество и качество, съгласно посоченото в Сайта;

17.10. Съдържание - информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси, звук или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част от оформлението на сайта;

17.11. Услуга – предоставяна посредством сайта възможност за поръчване и доставка на предлаганите чрез него продукти, както и за публикуване на мнения, въпроси и др. във връзка с него.

17.12. Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак;

17.13. Опаковка са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента;

17.14. Продажна цена/Цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без включени разходи по доставката;

17.15. Случайно събитие е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно;

17.16. Форсмажор /непреодолима сила/ е обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

17.17. Електронна препратка/хиперлинк е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

17.18. IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;

17.19. Търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия;

17.20. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17.21. Интернет страница/Страница е съставна и обособена част от уебсайт;

17.22. Електронна поща/имейл е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи, вид траен носител на информация;

17.23. Траен носител е всеки носител, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя;

17.24.Средство за комуникация от разстояние е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

Върни До Горе